الزامات فضای فیزیکی نصب دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی

بازدید: 481 بازدید
اکسیژن ساز

اکسیژن ساز بیمارستانی

اکسیژن سازها به دو دسته اکسیژن ساز بیمارستانی و اکسیژن ساز خانگی تقسیم می شوند.

الزامات فضای فیزیکی نصب دستگاه اکسیژن ساز بیمارستانی

 1. سیستم تامین باید مطابق با دستورالعمل تولید کننده، در اتاقی که نسبت به حریق مقاوم بوده و تهویه هوای آن به خـوبی انجـام گیرد، نصب شود. برخی از اجزای سیستم مانند سیلندرها را می تـوان در هـوای آزاد بـه صـورت محافظـت شـده ازتاثیرات جوی قرار داد. مقررات ملی یا منقطه ای که برای محل سیستم تامین کاربرد داشته باشد ممکن اسـت موجـود باشد.
 2. محل نگهداری و ذخیره سیلندر های گاز و چندراهه سیلندرها باید تمیز نگهداشته شوند. دسترسی به آن فقط برای افراد مجاز امکان پذیر باشد. در هر زمان و بدون استفاده از کلید باید امکان باز کردن درب ها از طرف داخل وجود داشته باشد. همچنین درب ها باید به سمت بیرون باز شوند. قفل کردن درب محل سیستم تامین باید امکان پذیر باشد. حداقل یک درب خروج اضطراری که هیچگونه عامـل مسدود کننده ای در مسیر های نباشد. همچنین این درب باید به هوای آزاد یا مکان ایمن دیگری که باید ایجاد گردد، منتهی شود.
 3. از اتاق یا مکان سیستم تامین نباید برای دیگر مقاصد استفاده شود.

 4. فقط افراد معرفی شده باید مجاز به رسیدگی و کار با تجهیزات سیستم تامین باشند.
 5. سیلندرهای اکسیژن ساز بیمارستانی باید مطابق با توصیه های تولید کننده نگهداری شوند. یک گروه از سیلندرهای پر را می توان در همان محل نگهداری نمود. سیلندرهای خالی منفک شده از تجهیزات سیستم را می توان نگهداری نمود.
 6. سیلندر های پر و خالی باید جدای از هم و در مکان های نشانه گذاری و اختصاص یافته به هرکدام نگهداری شوند.
 7. سرویس دهی و نگهداری گازها و مایعات قابل اشتعال در محل یا در مکان های مجاور محل سیستم تـامین بایـد ممنـوع اعـلام شود.
 8. تمام اتصالات الکتریکی در اتاق سیستم تامین باید در مکان های ثابتی مستقر باشند یا نسبت به صدمات فیزیکی محافظت شوند.
 9. وسایل اطفا حریق باید در محل سیستم تامین وجود داشته باشد.
 10. اتاق و محوطه باید تمیز و روشنائی مناسب داشته باشد.

11. محوطه ها استقرار سیستم تامین (داخلی و خارجی) باید با شرایط زیر مطابقت داشته باشد:

 1. زمانی که سیستم تامین در مجاورت منابع حرارتی نظیر کوره، مکان های سوزاندن زباله، دیگ جوش مستقر باشد، ساختار مکانی آن
  باید بگونه ای باشد که دمای سیلندرها از 40 درجه سلسیوس بیشتر نشود.
 2. سیستم تامین نباید در فاصله کمتر از 3 متری هادی های الکتریکی باز یا ترانس های برق1 مستقر شود.
 3. سیستم تامین نباید در مجاورت تانکهای نگهداری مشتقات نفتی یا روغن نگهداری شود.
 4. مکان نصب باید با مقررات سازه ای محلی مطابقت داشته باشد.
 5. کف مکان نصب باید سیمانی باشد
 6. در هر دو طرف درب های مکانی که سیستم تامین نصب شده، باید هشداری به صورت مثال زیر در معرض دید نصب شود:

  هشدار:

  کشیدن سیگار، ایجادجرقه یا شعله، استفاده از روغن یا گریس ممنوع هیچ گونه مواد قابل اشتعال نباید در فاصله 5 متری از این مکان قرار گیرد.
 7. ارتفاع دیوارها و حصارهای محلی نباید کمتر از 75/1 متر باشد.

12. به منظور جابجائی سیلندرهای گاز اکسیژن ساز بیمارستانی باید از وسیله جابجائی مناسب مانند چرخ دستی ویژه حمل سیلندر استفاده شود.

توصیه های برای نصب بر طبق 10083 ISO

 1. قبل از نصب سیستم تامین تغلیظ کننده اکسیژن، نصب کننده باید اطمینان حاصل کند که سیستم لوله کشی توزیع که سیستم
  تامین به آن متصل می شود با استاندارد 1-7396 ISO مطابقت داشته باشد.
 2. قبل متعهد شدن به نصب سیستم تامین تغلیظ کننده اکسیژن، تولید کننده باید شرایط محیطی و جغرافیائی محل مـورد نظـر
  برای نصب که بر عملکرد سیستم تاثیر گذار خواهد بود را ارزیابی کند.
 3. منبع هوای محیط برای سیستم تغلیظ کننده اکسیژن باید درمکانی مستقر شود که وجود آلاینده ها از طریـق خروجـی احتـراق
  داخلی (اگزوز)، سیستمهای جمعآوری گاز بیهوشی، سیستمهای تهویه و تخلیه خلاء و دیگر آلودگی ها، در حداقل مقدار ممکن باشد.
 4. سیستم تغلیظ کننده اکسیژن باید در مکانی تمیز با روشنائی و تهویه مناسب که از لحاظ محیطی برای انجـام عملیـات کـاری ونگهداری گستردگی لازم را داشته باشد نصب شود.
دسته بندی راهنمای استفاده
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت