چک لیست جراحی ایمن :مستندسازی دستگاههای الکتروکوترو تورنیکت

چکیده
زمینه و هدف: مستندسازی مراقبتها، از وظایف پرستاران اتاق عمل است. از مواردی که حین عمل میتواند سبب آسیب به
بیماران شود و نیاز به ثبت دارد، استفاده از دستگاههای الکتروکوتر و تورنیکت است که جای آن در چکلیستهای جراحی خالی
است. لذا هدف از پژوهش حاضر، تغییر در چکلیست جراحی ایمن از طریق مستندسازی استفاده از دستگاههای الکتروکوتر و
تورنیکت است.
مواد و روشها: این مطالعه اقدام پژوهی، در سال 1330 بر روی 34 نفر از پرستاران اتاق عمل بیمارستانی در شهر اصفهان انجام
شد. راهکار منتخب، افزودن چکلیست محقق ساخته به پروندههای اتاق عمل جهت ثبت استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت بود
که به مدت 3 ماه اجرا گردید. قبل و بعد از مداخله، یک فرم نظرسنجی محقق ساخته در خصوص وضعیت ثبت پروندههای اتاق
عمل توسط نمونهها تکمیل شد. آنالیز آماری با آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار 0.22 SPSS انجام شد.
یافتهها: از 34 نفر نمونه، رشته تحصیلی 21 نفر اتاق عمل با میانگین سابقه شغلی 34/1±11/11 سال بود. فراوانی پاسخ مثبت به
سؤال »آیا چکلیست جدید را کاربردی میدانید؟«، بعد از مداخله بهطور معناداری بیشتر از قبل از مداخله بود )441/4<P .)34 %از
پرستاران با افزودن چک لیست و 1/30 %با تأثیر چک لیست جدید بر کاهش بروز خطای شغلی و آسیب به بیماران موافق بودند.
نتیجهگیری: چکلیست ثبت استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت کاربردی بود. مستندسازی کامل، میتواند احتمال ایجاد خطا را
کاهش دهد و سندی معتبر در مقابل مشکالت قانونی برای مراقبین درمانی فراهم نماید.
واژههای کلیدی: مستندسازی، الکتروکوتر، تورنیکت، اتاق عمل، چک لیست

مقدمه

مستندسازی مراقبتهای قبل، حین و بعد از عمل ازجمله وظایف پرستاران اتاق عمل است که به منظوردستیابی به اهداف مهمی از جمله ایجاد سندی معتبر و قانونی و افزایش ایمنی بیمار انجام میشود. پرستاران اتاق عمل موظف هستند کلیه مراقبتها و مداخالت انجام شده برای بیماران را به درستی و در یک فرمت مناسب ثبت نمایند، زیرا عدم ثبت مراقبتهای انجام شده.شده، به معنای انجام نشدن آنها است )1 .)از جملهفرمتهای مناسبی که برای مستندسازی مراقبتهای انجام شده در اتاق عمل توسط سازمان بهداشت جهانیدر سال 2441 معرفی شد و اکنون نیز در بیمارستانهایایران و در پروندههای اتاق عمل استفاده میشود،چکلیست جراحی ایمن است.

این چکلیست شامل سه بخش است که مربوط به مراقبت از بیمار قبل از القای بیهوشی، قبل از برش پوست و قبل از خروج بیمار از اتاق عمل است )2 .)با
توجه به آمارهای به دست آمده، استفاده از این چک لیست در 1 بیمارستان در سرتاسر جهان توانسته است عوارض جراحی را از 11 درصد به 1 درصد کاهش دهد. به عالوه، میزان مرگ و میر بیماران نیز با استفاده از این چکلیست از 8/1 درصد به 1/4 درصد کاهش یافت )3 .)علیرغم تأثیری که چکلیست جراحی ایمن بر افزایش ایمنی بیمار دارد، توجه به این نکته ضروری است که گاید الینهای موجود تأکید دارند موارد مهمی از جمله استفاده از دستگاههای الکتروکوتر و تورنیکت نیز باید در پرونده بیماران ثبت شوند که جای آنها در چکلیست جراحی ایمن خالی است )0 .)دستگاه الکتروکوتر که در سال 1324 توسط Bovie جهت هموستاز حین عمل، به دنیای جراحی معرفی شد و هماکنون نیز در بسیاری از جراحیها مورد استفاده قرار میگیرد، شامل دو الکترود فعال و غیرفعال است )8 .)استفاده از این دستگاه به دلیل هموستاز مناسب و سریع و درد و اسکار کم پس از عمل، بسیار رایج است. با این حال یکی از عوارض مهم آن، سوختگی بیمار در محل الکترود برگشتی )غیرفعال( است که قبل از عمل روی پوست بیمار چسبانده میشود )0)؛ بنابراین با توجه به احتمال ایجاد سوختگی برای بیمار و به خطر افتادن ایمنی وی، تأکید شده است که پرستاران اتاق عمل هنگام استفاده از این دستگاه، مواردی مثل سریال ژنراتور یا شماره شناسایی آن، محل
قرارگیری الکترود برگشتی بر روی بدن بیمار و وضعیت پوست قبل از کاربرد الکترود برگشتی و بعد از جداسازی آن را در پرونده پزشکی بیمار ثبت نمایند .)1(وسیله دیگری که بهمنظور ایجاد موضع )فیلد( جراحیبدون خون و داشتن دید بهتر به محل عمل حین انجامجراحی بر روی اندامهای انتهایی مورد استفاده قرار میگیرد، تورنیکت است. بر اساس گایدالینها، مستندسازی استفاده از این دستگاه، از جمله ثبت محل قرارگیری کاف تورنیکت، فشار و مدت زمان استفاده
از آن، شماره شناسایی دستگاه و اینکه به وسیله چه کسی مورد استفاده قرارگرفته، امری ضروری است )1 .)محققین معتقدند که با استفاده از یک چکلیست، میتوان عوارض پوستی و عصبی متعاقب استفاده از این دستگاه را کاهش داد )1-14 .)با توجه به اینکه حفظ ایمنی بیمار هنگام استفاده از این دو وسیله اهمیت دارد و ازجمله مواردی که منجر به ایمنی بیمار میشود مستندسازی صحیح است، لذا هدف از پژوهش حاضر، تغییر در چکلیست جراحی ایمن موجود در پرونده- های اتاق عمل از طریق مستندسازی استفاده از دستگاههای الکتروکوتر و تورنیکت است.

مواد و روشها

این پژوهش یک مطالعه اقدام پژوهی است که در سال 1330 در اتاق عمل یک بیمارستان آموزشی درمانی در شهر اصفهان انجام شد. مشکلی که پژوهشگران را به انجام این پژوهش ترغیب کرد، عدم ثبت دو دستگاه الکتروکوتر و تورنیکت در چکلیست جراحی ایمن موجود در پرونده بیماران در اتاق عمل بود. ابتدا به منظور بحث و یافتن راهکارهای مناسب جهت حل این مشکل، گروهی متشکل از مسئولین اتاق عمل، جراحان، کارشناسان و کارشناسان ارشد اتاق عمل متخصص در این زمینه و پژوهشگران این پژوهش تشکیل شد. با بحث و همفکری اعضای حاضر در گروه، تعداد 0 راهکار جهت حل مشکل انتخاب شد و بر اساس ماتریکس SFF( انعطافپذیری، قابلیت اجرا و مناسب بودن( به هر یک از راهکارها از 3 تا 3 امتیازی داده شد )11 )و راه حلی که بیشترین امتیاز را گرفت، به عنوان راه حل ارجح جهت اجرا انتخاب شد

                        جدول 1 :راهکارهای پیشنهادی جهت حل مشکل مربوط به ثبت در پروندههای اتاق عمل بر اساس ماتریکس SF

______________________________________________________________________________________________________

راهکارها                                     Suitability                      Feasibility                        Flexibility                        امتیاز نهایی

_______________________________________________________________________________________________________

ثبت الکترونیکی در سیستم                  3                                      1                                   1                                      5
اطالعات بیمارستانی )HIS)

______________________________________________________________________________________________________

برگزاری کلاسهای اموزشی                 3                                     1                                    2                                      6

______________________________________________________________________________________________________

تهیه بروشور های اموزشی                  3                                     2                                    2                                     7

_____________________________________________________________________________________________________

تهیه چکلیست مستندسازی                3                                     3                                    3                                     9                                 استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت

______________________________________________________________________________________________________

بر اساس نظرات اعضای گروه، راهکار منتخب، تهیه چک لیست مستندسازی استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت و تکمیل آن برای هر بیمار توسط کارکنان اتاق عمل بود که علت انتخاب آن، قابلیت اجرا،مناسب بودن و انعطافپذیری بیشتر در انجام این روش نسبت به سایر راهکارهای پیشنهادی بود.جامعه آماری در این پژوهش، تعداد 14 نفر از پرستاران اتاق عمل بودند و نمونهگیری به روش سرشماری انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه شامل: شاغل بودن دراتاق عمل مرکز مورد پژوهش، داشتن حداقل شش ماه سابقهی کار در اتاق عمل بهمنظور آشنا بودن با فرمهای موجود در پرونده بیماران در این بخش، دارا بودن مدرک کاردانی، کارشناسی یا کارشناسی ارشد اتاق عمل یا کارشناسی پرستاری و تمایل به شرکت در مطالعه بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز، پاسخگویی
ناقص به فرمهای نظرسنجی قبل و بعد از مداخله و انصراف از شرکت در پژوهش بود. با بررسی معیارهای ورود، تعداد 08 نفر از پرستاران اتاق عمل، واجد
شرایط شرکت در پژوهش بودند که با رضایت آگاهانه وارد پژوهش شدند. از این میان 1 نفر از آنها به دلیل انصراف از ادامه پژوهش و 1 نفر به علت پاسخگویی
ناقص به فرمهای مورد استفاده در مراحل مختلف پژوهش )در مجموع 18 نفر( از مطالعه خارج شدند و در نهایت 34 نفر، نمونههای نهایی این پژوهش را
تشکیل دادند.

ابزار مورد استفاده در این مطالعه، یک فرم نظرسنجی محقق ساخته شامل دو بخش: مشخصات دموگرافیک نمونه ها )جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه شغلی( و 8 سؤال در خصوص وضعیت کنونی ثبت در پروندههای اتاق عمل بود که پاسخها بهصورت »بلی« و »خیر« داده میشد و به هر پاسخ »بلی«، یک امتیاز تعلق میگرفت. نمره کل پرسشنامه بر اساس فراوانی پاسخهای مثبت )بلی( محاسبه شد. سؤالات فرممذکور با بهرهگیری از نظرات اساتید و مسئولین اتاق عمل و بررسی گایدالینهای مربوط به ثبت در اتاق عمل طراحی شد. در این فرم نظرسنجی، یک سؤال نیزبه پیشنهادهای نمونهها جهت ارتقای وضعیت ثبت در پروندههای اتاق عمل، اختصاص یافت. در مرحله اول این پژوهش، ابتدا بهمنظور بررسی نظرات و آگاهی از نواقص چکلیستهای کنونی موجود در پروندههای اتاق عمل، فرم نظرسنجی مذکور در اختیار نمونه ها قرار گرفت )پیشآزمون(. سپس جهت انجام مداخله، با ارزیابی نتایج به دست آمده از فرم نظرسنجی اولیه، جستجو در منابع الکترونیکی شامل: PubMed ، ScienceDirect ،scholar Google و با بهرهگیری از مقاالت و گایدالینهای منتشر شده در Asso خصوص در of periOperative Registered Nurseثبت الکتروکوتر و تورنیکت، یک چکلیست جهت مستندسازی استفاده از این دو دستگاه در پرونده بیماران در اتاق عمل توسط پژوهشگر طراحی گردید و به مدت 3 ماه از شهریور تا آبان 1330 و با هماهنگی با مسئول اتاق عمل، در اختیار پرستاران اتاق عمل مرکز درمانی موردنظر قرار گرفت تا در صورت استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت برای بیماران، آن را تکمیل نمایند. بخشهای مختلف چکلیست در
جداول 2 و 3 آمده است.

                                                            جدول 2 :چکلیست مستندسازی استفاده از دستگاه الکتروکوتر

_________________________________________________________________________________________________

تاریخ:                                      نام بیمار :                                     سن بیمار:                           شماره پرونده:

__________________________________________________________________________________________________

نام جراح:                                  نوع جراحی:                                 پرستار اسکراب:                      پرستار سرکولر:

___________________________________________________________________________________________________

استفاده از الکتروکوتر:          بله                              خیر

___________________________________________________________________________________________________

نوع الکتروکوتر:           مونوپالر                             بای پالر                               هردو مورد

___________________________________________________________________________________________________

درجه مد کاتینگ )برش(:
درجه مد کوآگوالسیون )انعقاد(:

___________________________________________________________________________________________________

آیا قبل از چسباندن پلیت الکتروکوتر، پوست بیمار در تمامی نقاط بدن، سالم و عاری از هر نوع کبودی و زخم بوده است؟

بله                             خیر

____________________________________________________________________________________________________

آیا بعد از برداشتن پلیت الکتروکوتر، پوست بیمار در تمامی نقاط بدن، سالم و عاری از هر نوع سوختگی، زخم یا آسیبدیدگی است؟

بله                              خیر

___________________________________________________________________________________________________

سایر مواردی که نیاز به توضیح دارد.

___________________________________________________________________________________________________

محل چسباندن پلیت الکتروکوتر را در تصویر، عالمت گذاری کنید.

مهر و امضای پرستار سرکولر

محل الثاق عکس

____________________________________________________________________________________________________

                                                           جدول 3 :چکلیست مستندسازی استفاده از دستگاه تورنیکت

____________________________________________________________________________________________________

تاریخ:                                      نام بیمار:                                    سن بیمار:                                           شماره پرونده:

____________________________________________________________________________________________________
نام جراح:                                  نوع جراحی:                                پرستار اسکراب:                                   پرستار سرکولر:

____________________________________________________________________________________________________
استفاده از تورنیکت:                      بله                             خیر

____________________________________________________________________________________________________                             مدت زمان استفاده از تورنیکت: از ساعت ………… تا ساعت ………….

____________________________________________________________________________________________________
میزان فشار تنظیم شده برای تورنیکت …………………….. میلیمتر جیوه بوده است.

____________________________________________________________________________________________________
آیا قبل از تعبیه کاف به دور عضو، پوست بیمار سالم و عاری از هر نوع کبودی، زخم یا آسیب بوده است؟
بله                                   خیر

_____________________________________________________________________________________________________
آیا بعد از برداشتن کاف از دور عضو، پوست بیمار سالم و عاری از هر نوع کبودی، زخم یا آسیبدیدگی است؟
بله                                     خیر

____________________________________________________________________________________________________
سایر مواردی که نیاز به توضیح دارد.

___________________________________________________________________________________________________

محل بستن کاف تورنیکت به دور عضو را در تصویر، عالمتگذاری کنید.

مهر و امضای پرستار سرکولر

محل الثاق عکس

____________________________________________________________________________________________________

الزم به ذکر است که روایی چکلیستها و فرمهاینظرسنجی، به روش روایی محتوا به تائید 14 نفر از اساتید هیئتعلمی رسید و پایایی چکلیستها نیز به
روش همسانی درونی و با محاسبه آلفای کرونباخ تأیید شد .)α =4/14(

پس از اجرای مداخله موردنظر و در مرحله دوم این پژوهش، فرم نظرسنجی مورد استفاده در مرحله اول مجدداً جهت مقایسه با مرحله پیشآزمون، توسط همان نمونهها تکمیل شد )پسآزمون(. سؤاالت مربوط به فرم نظرسنجی، در جدول4 آمده است.

                                                                              جدول 4 :سؤاالت موجود در فرم نظرسنجی

____________________________________________________________________________________________________

1              مقایسه کاربردی بودن چکلیستهای رایج و چکلیست جدید

____________________________________________________________________________________________________

2               رضایتمندی در خصوص چکلیستهای رایج و چکلیست جدید

_____________________________________________________________________________________________________
3               نیاز به اعمال تغییرات در چکلیستهای رایج و چکلیست جدید

____________________________________________________________________________________________________
4               مقایسه بروز خطای شغلی و آسیب به بیمار با چکلیستهای رایج و چکلیست جدید

____________________________________________________________________________________________________
8                موافق بودن با اضافه شدن چکلیست جدید به چک لیستهای کنونی

____________________________________________________________________________________________________

تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش با کمک آمار توصیفی )توزیع درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار( و آزمون آماری مک نمار در نرمافزار SPSS
و شد انجام 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 48/4< P از نظر آماری، معنیدار در نظر گرفته شد. جهت رعایت مالحظات اخالقی، پژوهشگر اهداف کار را برای نمونهها توضیح داد و رضایت کتبی آنها را جهت شرکت در مطالعه دریافت نمود. به نمونهها درباره حضور آزادانه و محرمانه ماندن اطالعات آنها اطمینان داده شد. هیچگونه نامی از بیماران در مراحل مختلف پژوهش برده نشد.

در این مطالعه، 34 نفر از پرستاران اتاق عمل حضور داشتند که سابقه کاری آنها از 1 تا 21 سال با میانگین 34/1 ± 11/11 سال بود. 21 نفر )14 )%از افراد مورد بررسی زن و 3 نفر )34 )%مرد بودند. رشته تحصیلی اکثر آنها )3/33 )%اتاق عمل و سطح تحصیالت اکثر آنها )1/80 )%کارشناسی بود )جدول5

                                          جدول 5 :توزیع فراوانی جنس، رشته تحصیلی و سطح تحصیالت پرستاران اتاق عمل

               ____________________________________________________________________________________

متغیر                                                                               تعداد                                                    درصد

___________________________________________________________________________________________________

جنس
زن                                                    21                                                         70
مرد                                                   9                                                          30

__________________________________________________________________________________________________

رشته تحصیلی
عمل اتاق                                           28                                                      93/3
پرستاری                                              2                                                         6/7

___________________________________________________________________________________________________

سطح تحصیلات                      کاردانی                                           12                                                           40

کارشناسی                                      17                                                         56/7

کارشناسی ارشد                               1                                                           3/3

__________________________________________________________________________________________________

آزمون مک نمار نشان داد فراوانی پاسخ مثبت به سؤاالت »آیا چکلیست ثبت استفاده ازالکتروکوتر و تورنیکت را کاربردی میدانید؟« و »آیا از چکلیست ثبت استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت در پروندههای اتاق عمل راضی هستید؟« بعد از اضافه کردن چکلیست به طور معناداری بیشتر از قبل از اضافه  کردن چکلیست بود )441/4< P( )جدول 6.

                جدول 6 :توزیع فراوانی پاسخ مثبت پرستاران اتاق عمل به سؤاالت فرم نظرسنجی قبل و بعد از افزودن چکلیست

_____________________________________________________________________________________________________

قبل از اضافه کردن چکلیست               بعد از اضافه کردن چکلیست

سوالات                          ———————————————————————————————-

تعداد پاسخهای مثبت      درصد تعداد پاسخهایمثبت          درصد               p_value

_____________________________________________________________________________________________________

آیا چکلیست ثبت استفاده از الکتروکوتر و           11                                   36/7                      100                 0/001>
تورنیکت را کاربردی میدانید؟

_____________________________________________________________________________________________________

مقایسه پاسخها قبل و بعد از اجرای مداخله نیز نشان داد % پرستاران اتاق عمل با اضافه کردن چک 34که لیست جدید مستندسازی استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت % با ضروری دانستن تغییرات 33/3 ، در پرونده بیماران ایجاد شده در چک لیست ثبت در پروندههای اتاق عمل % با تأثیر چک 30/1و لیست جدید بر کاهش میزان بروز خطای شغلی و آسیب به بیمار موافق بودند.

بحث و نتیجه گیری

نتایج مطالعهی حاضر نشان داد اکثر نمونههای پژوهش با اضافه کردن چک لیست ثبت استفاده از دستگاه های الکتروکوتر و تورنیکت در اتاق عمل موافق هستند و استفاده از آن را کاربردی میدانند. در راستای پژوهش حاضر،Foglia و همکاران به این نتیجه دست یافتند که ثبت مراقبت های حین عمل جراحی میتواند با بهبود نتایج درمانی برای بیماران، رضایت پرستاران اتاق عمل و مدیریت بهتر اعمال 1 (جراحی را به همراه داشته باشد 2). نتیجه گرفت که با استفاده از یک ابزار Catchpole ثبت، مانند چک لیست، میتوان احتمال ایجاد خطا در 1 ( اتاق عمل را تا حد زیادی کاهش داد ). نتایج 3 نیز حاکی از آن است که استفاده از Landersپژوهش چک لیست میتواند ایمنی بیماران را افزایش دهد و از 1 (خطاهای شغلی پرستاران اتاق عمل بکاهد ). این 0 مطالعات، با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. چرا که بیشتر نمونههای پژوهش حاضر نیز اظهار داشتند که با استفاده از چک لیست ثبت دستگاه الکتروکوتر و تورنیکت در پرونده بیماران، میتوان از بروز خطاهای شغلی و آسیب به بیماران جلوگیری کرد.

strattonمعتقد است که با استفاده از چک لیست میتوان سوءتفاهم ها را برطرف نمود و مراقبت های 1 ( لازم برای بیماران را روشن ساخت ) و از آنجا که 8 دستگاه های الکتروکوتر و تورنیکت با آسیب های جبران ناپذیری برای بیماران و مشکلات قانونی برای گروه جراحی همراه اند و میتوانند سبب سوختگیهای در ناحیه چسباندن الکترود برگشتی و یا 3درجه نفروپاتی عصبی در محل تعبیه کاف تورنیکت شوند )، لذا استفاده از ابزاری مانند چک 14 ,3 ,0( لیستهای مستندسازی موجود در مطالعه حاضر، مواردی چون وضعیت پوست بیمار قبل و بعد از استفاده از الکتروکوتر، مدت زمان استفاده از تورنیکت و فشار ایمن آن را به پرستاران اتاق عمل یادآور میشود و مراقبت های ارائه شده به بیمار را آشکار می سازد . با این حال این چک لیست میتواند معایبی نیز داشته باشد که مهم ترین آن ها، وقتگیر بودن و در نتیجه 1 ( افزایش حجم کاری کارکنان است )؛ بنابراین باید 0 چک لیستهایی طراحی شوند که در عین مفید بودن، وقتگیر نباشد و کسانی که از این چک لیستها استفاده میکنند، در ارتقای کیفیت آن 1 ( ها بکوشند 1). با توجه به این که درجه مد کاتینگ (برشی) و کوآگولاسیون (انعقادی) دستگاه الکتروکوتر و میزان فشار و مدت زمان استفاده از دستگاه تورنیکت بر حسب نظر و ترجیح جراح تعیین میشود، بنابراین پرستاران اتاق عمل باید این موارد را به جراحان یادآوری کنند و دستورات آن ها را در پرونده ثبت نمایند که گرچه این موارد در چک لیست طراحی شده در مطالعه حاضر نبود، اما وجود آن ضروری به نظر میرسد.

همچنین ضروری است که شماره شناسایی دستگاه نیز در پرونده ثبت گردد؛ زیرا ایجاد آسیب ممکن است صرفاً به دلیل خطای فرد استفاده کننده از آن نباشد و ناشی از مشکلات فنی دستگاه باشد که در صورت ثبت شماره شناسایی دستگاه در پرونده بیماران، می توان وسیله استفاده شده را شناسایی و آن را بررسی نمود تا در صورت نقص دستگاه، مسئولیت از پرستار اتاق عمل سلب گردد. در این پژوهش، از جمله پیشنهاد های کارکنان برای ارتقای کیفیت مستندسازی در اتاق عمل، طراحی برگه گزارش نویسی برای پرستاران اتاق عمل بود تا از این طریق بتوانند کلیه مراقبت های ارائه شده برای بیماران در اتاق عمل را ثبت نمایند. از محدودیت های این پژوهش، کم بودن حجم نمونه و تعداد سؤالات موجود در فرم نظرسنجی، کوتاه بودن مدت زمان مداخله و انجام پژوهش در یک مرکز درمانی بود؛ بنابراین استفاده از فرم های کامل تر، با حجم نمونه بیشتر و در بازه زمانی طولانیتر میتواند نتایج دقیقتری را به دنبال داشته باشد. همچنین از آنجا که دادههای این پژوهش با استفاده از یک فرم نظرسنجی خود گزارشی به دست آمده است، این مسئله میتواند بر قابلیت تعمیم پذیری دادهها تأثیر بگذارد. چنانکه ذکر شد، چک لیستهای طراحی شده جهت مستندسازی استفاده از الکتروکوتر و تورنیکت در این پژوهش، نواقص و کمبودهایی دارد و افزودن برخی موارد، سبب کاربردی تر شدن آن ها میگردد. لذا پیشنهاد میشود در پژوهشهای آینده این موضوع مورد توجه قرار گیرد. نتایج این مطالعه نشان داد که مستندسازی دقیق، صحیح و کامل مراقبت های ارائه شده به بیماران، می تواند احتمال ایجاد خطا را کاهش دهد و سندی معتبر برای پرستاران اتاق عمل در مقابل مشکلات قانونی فراهم نماید. لذا استفاده از چک لیستهای جامع تر به منظور مستندسازی مراقبت های ارائه شده به بیماران و اعمال تغییرات در وضعیت ثبت پروندههای اتاق عمل به منظور ارتقای کیفیت ثبت، ضروری به نظر میرسد.

تشکر و قدردانی

مقطع »سمینار مسائل«این مقاله برگرفته از واحد درسی کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل است .بدین وسیله از مسئولین و کارکنان اتاق عمل بیمارستان مورد پژوهش که بدون یاری آن ها امکان انجام این مطالعه میسر نمیشد، تشکر مینماییم.

نویسنده این مقاله :*1 نگین لارتی ،1 محمدرضا زارعی،2 احمد قدمی،1فاطمه مرکی

قبلی
چرا باید دمای بدن را در دوران شیوع کرونا کنترل کرد ؟
بعد
کاربرد تشک مواج در زخم بستر

پست های مرتبط

نظرتان را بنویسید